INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH

 

 

Zanim wyruszysz w swoją wymarzona podróż zapoznaj się

z najważniejszymi informacjami dotyczącymi podróżowania, aby Twój

urlop upłynął spokojnie, bez niemiłych niespodzianek.

 

 

Kto wydaje paszport?

Paszporty i paszporty tymczasowe w kraju wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, a w razie braku takiego miejsca wojewoda właściwy ze względu na ostatnie miejsce stałego pobytu tej osoby, a za granicą konsul. Osobom zamieszkującym w Polsce, które nigdy nie posiadały zameldowania na terytorium kraju, dokumenty paszportowe wydaje wojewoda właściwy według aktualnego miejsca pobytu.

Co warto wiedzieć?

 • Paszport wydawany jest na jedną osobę.
 • Paszport jest ważny:
 • 10 lat od daty wydania,
 • 5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym 5 - 13 lat,
 • 1 rok (paszport tymczasowy) dla dzieci do lat 5.
 • Na żądanie rodziców dla dzieci do lat 5 może być wydany paszport biometryczny z 12 miesięcznym terminem ważności.
 • Utrata ważności paszportu nie pozbawia jego posiadacza prawa przybycia na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje zwierzchni nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących paszportów i paszportów tymczasowych.
 • Od decyzji w sprawach unieważnienia i odmowy wydania dokumentu paszportowego przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy wydawany jest:

 • dzieciom do ukończenia 5 roku życia;
 • obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • obywatelom polskim przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
 • obywatelom polskim przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.

Paszporty tymczasowe wydaje w kraju wojewoda, a za granicą konsul.

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty wydania.

Paszport tymczasowy nie zawiera biometrii.

 

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać paszport?

Aby otrzymać paszport należy w organie paszportowym złożyć:

 • wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego;
 • jedną kolorową fotografię spełniającą wymogi biometrii;
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej, lub przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty;
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL;
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego należy okazać do wglądu ważny dokument paszportowy, a w przypadku gdy osoba nie posiada ważnego dokumentu paszportowego ważny dowód osobisty, o ile ma obowiązek posiadania tego dokumentu.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza;
 • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

Dokument paszportowy odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek, a osoba dokonująca odbioru sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego czy dane zawarte w mikroprocesorze są zgodne ze stanem faktycznym. Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedstawia się także dotychczas posiadany dokument paszportowy, celem jego anulowania.

 

Jak uzyskać paszport dla dziecka?

 • Do paszportów biometrycznych i paszportów tymczasowych nie można wpisywać dzieci.
 • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub opiekunów z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekunów, poświadczoną za zgodność przez organ paszportowy lub notariusza.
 • Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana zgoda obojga rodziców, złożona przed organem paszportowym lub notariuszem, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
 • Paszport małoletniemu można wydać za granicą za zgodą jednego rodzica wyłącznie z ważnych powodów, o ile przemawia za tym dobro małoletniego, szczególnie jeżeli uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe, lub znacznie utrudnione.

Kiedy należy wymienić ważny paszport na nowy?

W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, płci lub numeru PESEL, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy powinna wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska. Po upływie 60 dni od dnia wystąpienia powyższych zdarzeń dokument traci ważność. W przypadku osób przebywających za granicą paszport traci ważność po upływie 4 miesięcy.

 

Ile kosztuje wydanie paszportu?

Opłaty za wydanie paszportu w kraju wynoszą:

 • za paszport ważny 10 lat - 140 zł.
 • za paszport dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 13 lat - 60 zł.
 • za paszport tymczasowy - 30 zł.

Nie pobiera się opłaty paszportowej:

 • od osób, które ukończyły 70 lat,
 • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
 • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

50% ulga w opłacie paszportowej przysługuje:

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 • kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.

Częściowo obniżoną opłatę pobiera się w przypadku:

 • zmiany nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu,
 • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,
 • braku w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy.

Opłatę podniesioną o 200 % ceny wydawanego paszportu pobiera się:

 • jeżeli poprzednio posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Wysokość opłat za paszporty wydawane za granicą przez konsulów jest uregulowana rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. Nr 156, poz. 1530, z późn. zm.)

 

Ile wynosi czas oczekiwania na paszport?

Termin odbioru paszportu określa organ wydający dokument w momencie przyjmowania wniosku paszportowego. Przeciętny czas oczekiwania na wydanie paszportu w kraju wynosi do 30 dni.

 

 

Do wielu krajów obywatele polscy potrzebują wizy, aby móc przekroczyć granicę danego kraju nawet w celach turystycznych. W linku poniżej znajdziecie informację o krajach w których wizy są wymagane:

Wykaz krajów, do których wymagane są wizy dla Polaków

 

 

Wybierając się w podróż samolotem przygotowujemy z reguły 2 bagaże - bagaż główny (nadawany przy odprawie i odbierany na lotnisku docelowym) oraz bagaż podręczny, do którego pakujemy rzeczy przydatne na pokładzie samolotu oraz rzeczy szczególnie dla nas cenne, na których utratę nie chcemy się narażać.

 

Bagaż główny

Taki bagaż powinien być prawidłowo zapakowany i zamknięty, a jego zawartość odpowiednio zabezpieczona przed stłuczeniem, zniszczeniem pod naciskiem innych bagaży. Musimy też przestrzegać limitów bagażowych, które nakładają na nas poszczególni przewoźnicy (przy każdej rezerwacji przekazujemy Państwu informacje bagażowe). Odpowiedzialność za bagaż rejestrowany ponosi przewoźnik.

 

Bagaż podręczny

Pakując bagaż podręczny, musimy pamiętać o pewnych ograniczeniach.

Po pierwsze są to ograniczenia wagowe i gabarytowe (przy każdej rezerwacji przekazujemy Państwu informacje bagażowe)

 

Po drugie w związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa na pokładach samolotów, restrykcjami objeto także bagaż podręczny. Możliwość wnoszenia na pokład samolotu płynów (w tym także kosmetyków), leków, ostrych narzędzi jest obecnie mocno ograniczona.

Lista przedmiotów dopuszczonych oraz zabronionych do przewozu w transporcie lotniczym

Nowe, zaostrzone przepisy dotyczące warunków przewozu bagażu podręcznego wnoszonego pokład samolotu weszły w życie 6 listopada 2006 r. Przepisy te obowiązują na wszystkich lotniskach Unii Europejskiej (w tym również w polskich portach lotniczych), a także w Szwajcarii, Norwegii i Islandii. Poszczególne lotniska mogą dodatkowo wprowadzać bardziej surowe środki bezpieczeństwa. Przed wylotem warto dowiedzieć się w liniach lotniczych i na lotnisku, jakie zasady aktualnie obowiązują, aby nie być zmuszonym do pozbycia się elementów swojego podręcznego bagażu. Podobne przepisy obowiązują w coraz większej ilości państw na całym świecie, np. w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Korei.

Proszę pamiętać, iż nie należy wyświadczać usług nieznajomym osobom, które proszą o wzięcie od nich do przewozu przesyłek o nieznanej zawartości (kopert, paczek, itp.) W każdym takim przypadku należy natychmiast powiadomić policję lub służby celne.

 

 

 

Wyjazdy autobusowe:

 • Zalecamy przybycie na miejsce zbiórki co najmniej 20 minut przed planowaną godziną wyjazdu. Miejsce w autobusie są najczęściej przydzielane według kolejności zakupu wyjazdu
 • Może się zdarzyć, że do autokaru „głównego” zostaną Państwo dowiezieni busem (w przypadku mniejszej liczby osób wyjeżdżającej z danego miasta)
 • Zawsze należy stawiać się w ustalonym miejscu zbiórki, nie należy zmieniać bez zgody organizatora miejsca wsiadania do autokaru. W przypadku chęci zmiany miejsca należy poinformować naszego pracownika telefonicznie oraz otrzymać potwierdzenie takiej zmiany.
 • Prosimy pamiętać o wyznaczonych limitach bagażowych
 • Każdorazowo informujemy Państwa przed wyjazdem o godzinach zbiórki, prosimy jednak również o samodzielne śledzenie ewentualnych zmian.

 

Zbiórki na lotnisku:

 • Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki na lotnisku co najmniej 2 godziny przed planowanym wylotem (w niektórych przypadkach 2,5 godziny)
 • Z dokumentami podróży należy stawić się przy stanowisku danego organizatora w celu otrzymania biletów lotniczych oraz voucherów
 • Po przejściu odprawy biletowo – bagażowej oraz paszportowej należy uważnie śledzić wszystkie komunikaty na lotnisku oraz udać się do konkretnej bramki (gate), przez którą przejdziecie Państwo bezpośrednio do samolotu (z ewentualnym dowozem lotniskowym busem)
 • Należy pamiętać, iż w większości przypadków loty turystyczne są lotami czarterowymi, dlatego jest serwowany ewentualnie skromny poczęstunek – istnieje jednak możliwość induwiduwalnego zakupu jedzenia i picia w samolocie.

 

Poniżej przedstawiamy linki do stron międzynarodowych portów lotniczych w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną danego lotniska przed podróżą. Na stronach mogą Państwo znaleźć takie informacje jak lokalizacja lotniska, dojazd, informacje dotyczące odpraw (biletowo – bagażowa, celna, paszportowa), warunki przewozu towarów, czy np. bieżące zmiany w organizacji lotów.

Bydgoszcz - Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego
http://www.plb.pl/

Gdańsk - Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
http://www.airport.gdansk.pl/

Katowice - Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach
http://www.gtl.com.pl

Kraków - Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
http://www.krakowairport.pl/

Łódź – Port Lotniczy im. W. Reymonta
http://www.airport.lodz.pl/

Poznań - Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego
http://www.airport-poznan.com.pl

Rzeszów - Port lotniczy Rzeszów-Jasionka
http://www.rzeszowairport.pl/

Szczecin – Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ "Solidarność"
http://www.lotniskogoleniow.pl/

Warszawa - Lotnisko Chopina
http://www.lotnisko-chopina.pl

Wrocław - Port lotniczy Wrocław - Strachowice im. Mikołaja Kopernika
http://www.airport.wroclaw.pl

Lublin - Port Lotniczy Lublin S.A.
http://www.airport.lublin.pl/

 

 

 

 

Pilot

Podczas wyjazdów objazdowych (wycieczek) są Państwo objęci opieką pilota, będącego przedstawicielem biura podróży. Pilot jest osobą odpowiedzialną za Państwa bezpieczeństwo, sprawną realizację programu, zapewnienie wszystkich świadczeń, przekazanie podstawowych informacji o zwiedzanych miejscach (szczegółową wiedzę na temat zwiedzanych miejsc i obiektów posiadają i przekazują przewodnicy). W razie potrzeby ma on także obowiązek przyjmować spisane na miejscu reklamacje i przekazywać je organizatorom wyjazdu, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy w przypadkach problemów zdrowotnych uczestników, a także pomagać w rozwiązywaniu bieżących problemów na wyjeździe.

 

Rezydent

Rezydent jest osobą znajdującą się na miejscu Państwa wypoczynku przy grupowych wyjazdach zagranicznych. Nie podróżuje z grupą od samego początku – przebywa on w danym miejscu przez cały sezon oraz opiekuje się turystami z kilku hoteli jednocześnie. Do jego zadań należy:

 • zapewnienie sprawnego transferu z i na lotnisko, odbiór grupy po przylocie oraz doprowadzenie do odprawy bagażowej przy wylocie
 • zakwaterowanie i wykwaterowanie gości z hotelu
 • przekazywanie informacji na temat miejsca wypoczynku – odległość od sklepów, aptek, pomoc lekarska, podstawowe informacje o zwyczajach i tradycjach panujących w danym kraju
 • przedstawienie programu oraz przyjmowanie wpłat i zapisów na wycieczki fakultatywne
 • pomoc w nagłych przypadkach
 • przyjmowanie skarg, zażaleń oraz reklamacji

 

Zazwyczaj spotkanie z rezydentem ma miejsce w dniu przyjazdu bądź dnia następnego. Najczęściej w hotelach znajduje się tablica z numerem kontaktowym do rezydenta (numer telefonu zostanie Państwu podany także podczas pierwszego spotkania z rezydentem) oraz terminami spotkań z nim w danym hotelu, a także opisami i cenami wycieczek fakultatywnych.

Rezydent zazwyczaj nie jest dostępny w przypadku pobytów z dojazdem własnym – w takich przypadkach prosimy zwracać się z prośbami do obsługi recepcji.

W przypadku wylotu z zagranicznych portów lotniczych oraz wyjazdów do krajów egzotycznych często są Państwo pod opieką zagranicznego przedstawiciela biura, porozumiewającego się w języku angielskim (czasem także niemieckim, hiszpańskim). Informacje o języku, w którym porozumiewa się rezydent znaleźć można w katalogu danego organizatora.

 

Animatorzy

Oprócz polskiego rezydenta w danym hotelu spotkać można również polskich / polskojęzycznych animatorów. Nie mają oni obowiązków rezydenta, a do ich zadań należy głównie zapewnienie rozrywki w hotelu, organizowanie dyskotek, gier i zabaw dla dzieci i dorosłych, konkursów sportowych itd. Animacje hotelowe odbywają się w wyznaczonych przez animatora godzinach oraz miejscach. Należy także pamiętać, iż animator nie jest odpowiedzialny za opiekę nad dziećmi.

 

 

 

Nikt nie spodziewa się problemów ze zdrowiem, zwłaszcza na wakacjach. Temat ten jest jednak bardzo ważny i należy zdawać sobie sprawę, co robić i czego nie robić, czy uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas urlopu.

 

Oparzenia i udary słoneczne

Należą do najczęstszych problemów i schorzeń na wakacjach. Należy dbać o to, by nie dopuścić do przegrania organizmu oraz udaru. By uniknąć oparzeń i udaru radzimy:

 • korzystać z kremów do opalania z wysokimi filtrami i stosować je po każdej kąpieli
 • unikać bezpośredniego wystawiania ciała na słońce w godzinach 10.00 – 14.00
 • nosić dobrej jakości okulary przeciwsłoneczne z filtrami
 • pamiętać o nakryciu głowy w jasnym kolorze
 • nosić lekką odzież wierzchnią, najlepiej w jasnych kolorach
 • przyzwyczajać się do słońca stopniowo

 

Problemy trawienne

Należą do bardzo częstych dolegliwości podczas pobytu za granicą. Podczas podróży do krajów o gorącym klimacie radzimy postępować wedle następujących wskazówek:

 • myć dokładnie owoce wodą przegotowaną lub butelkowaną, a najlepiej jeść obierane ze skóry
 • pić wyłącznie przegotowaną lub butelkowaną wodę, używać jej także do mycia zębów
 • najlepiej spożywać pokarmy gotowane i smażone, unikać świeżo mytych owoców i warzyw
 • unikać miejscowych lokali gastronomicznych, zwłaszcza tych, gdzie mamy wątpliwości dotyczące warunków higieniczno - sanitarnych
 • dokładnie myć ręce mydłem antybakteryjnym przed i po posiłku
 • nie używać lodu do napoi lub drinków, nie spożywać lodów

 

Gdy będą doskwierać Państwu problemy żołądkowe należy pić jak najwięcej niesłodzonych napojów niegazowanych, unikać alkoholu, owoców, warzyw. Najlepiej spytać rezydenta o dostępne na miejscu leki, niż używać leków przywiezionych z Polski. Ze względu na inną florę bakteryjną (np. w Egipcie) polskie leki mogą okazać się nieskuteczne. Należy także zapoznać się z interakcjami z innymi lekami i np. alkoholem. W przypadku gdy dolegliwości są intensywne i nie ustaną po zażywaniu leków należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

 

Podróże samolotem

Niektórzy podróżni są podatni na dolegliwości związane z podróżą samolotem bądź autokarem czy samochodem. W przypadku podróży samolotem, by uniknąć nieprzyjemnych odczuć spowodowanych zmianą ciśnień radzimy spokojnie oddychać, żuć gumę lub ssać cukierki oraz jak najczęściej przełykać ślinę. Gdy w samolocie źle się Państwo poczują prosimy poprosić o pomoc obsługę lotu.

 

Podróże samochodem

Jeżeli cierpią Państwo na chorobę lokomocyjną , prosimy o zakup przed podróżą odpowiednich leków (aviomarin, lokomotiv). Nie należy przejadać się przed i w czasie podróży, pić napojów gazowanych. Zaleca się siedzieć prosto w kierunku jazdy oraz na każdym postoju wysiąść, by zaczerpnąć świeżego powietrza i rozprostować nogi.

 

W przypadku, gdy cierpią Państwo na problemy ze zdrowiem i przyjmują stale leki – prosimy indywidualnie skontaktować się z lekarzem przed wyjazdem. Przypominamy o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.

 

 

 

Przed wyjazdem na wakacje należy zorientować się, czy jadąc do danego kraju nie powinniśmy się zaszczepić (kraje basenu Morza Śródziemnego nie wymagają obowiązkowych szczepień). Informacji dotyczącej każdego kierunku udzielimy Państwu w biurze, zalecamy również sprawdzać aktualną listę szczepień obowiązkowych i zalecanych przez WHO.

Na dwa miesiące przed planowanym wylotem egzotycznym powinno się spotkać się z lekarzem specjalistą w poradni chorób tropikalnych. Poradnie takie znajdują się w większych miastach. W zależności od tego, dokąd się wybieramy, lekarz może zalecić wykonanie kilku szczepień. Szczepienia te ochronią przed niektórymi powszechnie występującymi i potencjalnie bardzo groźnymi chorobami. Szczepienia należy rozpocząć 6-8 tygodni przed wyjazdem, gdyż odporność po szczepieniach pojawia się po 2-4 tygodniach, a odstęp między różnymi szczepionkami musi wynosić co najmniej 4 tygodnie.

Najczęściej występujące choroby zakaźne, których można uniknąć dzięki szczepionce, to:

 • wirusowe zapalenie wątroby typu A i B – są to najczęstsze choroby podróżnych, którym można zapobiec przez szczepienie. Zakażenie następuje zazwyczaj poprzez spożycie skażonego pożywienia i wody (WZW A) lub przez skażoną krew i płyny ustrojowe (WZW B). Aby uzyskać pełną ochronę, podaje się trzy dawki szczepionki skojarzonej - druga przypada po miesiącu od pierwszego wkłucia, a trzecia po 6 miesiącach od pierwszej dawki. Odporność uzyskujemy już po 4 tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki.
 • dur brzuszny – uodpornienie na to zakażenie jest wskazane dla osób wyjeżdżających na dłużej w wiejskie rejony tropikalne, Zakażenie następuje na skutek skażonego pożywienia i wody. Choroba wywołuje wysoką gorączkę i może być śmiertelna. Pojedyncze szczepienie zapewnia odporność na okres do 3 lat.
 • tężec – występuje na całym świecie i może doprowadzić do zgonu. Szczepionka uodparnia na 10 lat.
 • polio – choroba ta jest wciąż zjawiskiem powszechnym w wielu krajach rozwijających się. Co 10 lat potrzebne jest szczepienie przypominające.
 • kleszczowe zapalenie opon mózgowych – ostra wirusowa choroba przenoszona przez kleszcze. Szczepienia przeciwko chorobie zalecane są przez Ministerstwo Zdrowia. Zaszczepić się powinny szczególnie osoby wyjeżdżające w tereny leśne.
 • żółta gorączka (żółta febra) – szczepienie przeciwko żółtej gorączce jest warunkiem uzyskania pozwolenia na wjazd do wielu krajów. Pojedyncze szczepienie chroni podróżnych na okres do 10 lat.
 • wścieklizna
 • japońskie zapalenie mózgu.

Wszelkie informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania do podróży egzotycznych oraz wykaz obowiązkowych i zalecanych szczepień znajdziecie w linku poniżej:

Jak przygotować się do podróży egzotycznych i na co się zaszczepić?